Loading...
AVG privacy policy2019-09-08T19:09:22+00:00

Privacy policy AVG

Privacyverklaring
Bij het verlenen van diensten in de coachpraktijk van MONIQUE VAN KEMENADE REBALNCING & COACHING verwerk ik uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe ik met uw persoonsgegevens omgaan heb ik deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke
De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Monique van Kemenade, eigenaar MONIQUE VAN KEMENADE REBALNCING & COACHING
Elbeplantsoen 5704 KX Helmond
info@moniquevkemenade.nl
MONIQUE VAN KEMENADE REBALNCING & COACHING staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer: 73184500

Verkrijgen van persoonsgegevens
Indien u gebruik maakt van mijn diensten verstrekt u mij uw persoonsgegevens om u
deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via mijn
website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat ik uw
persoonsgegevens verkrijg via derden in het kader van een coachtraject.

Persoonsgegevens
MONIQUE VAN KEMENADE REBALNCING & COACHING
verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
• NAW-gegevens
• Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
• Geboortedatum en –plaats
• Geslacht
• Fysieke klachten
• Werkervaring
• Competenties en interessegebieden
• Gespreksverslagen
• Inhoud van communicatie

Doeleinden
MONIQUE VAN KEMENADE REBALNCING & COACHING verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
• Het onderhouden van contact;
• Het bieden van een persoonlijk coachtraject;
• Een goede en efficiënte dienstverlening;
• Beheer van het cliëntenbestand;
• Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
• Verbetering van de dienstverlening;
• Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de
verbetering van de dienstverlening;
• Facturering;
• Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
• Het inschrijf- en contactformulier op de website voor correspondentie
• Nakoming van wettelijke verplichtingen;
• Het voeren van geschillen;

Grondslagen van de verwerking
Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst
met u met betrekking tot het coachtraject. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden
verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld
verplichtingen op basis van het fiscaal recht.

Tevens verwerk ik persoonsgegevens, omdat MONIQUE VAN KEMENADE REBALANCING & COACHING hier gerechtvaardigde belangen bij heeft, zoals het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen – en ter verbetering – van haar diensten.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat
afzonderlijk worden gevraagd. Indien u uit eigen beweging, al dan niet op verzoek van MONIQUE VAN KEMENADE REBALANCING & COACHING persoonsgegevens aan mij verstrekt, geeft u daarmee toestemming dat MONIQUE VAN KEMENADE REBALANCING & COACHING
deze gegevens verwerkt.

Verstrekking aan derden
In het kader van haar dienstverlening voor de hiervoor genoemde doeleinden kan MONIQUE VAN KEMENADE REBALANCING & COACHING persoonsgegevens uitwisselen met derden. Denk hierbij aan onze accountant.
Deze derden hebben een verwerkersovereenkomst met MONIQUE VAN KEMENADE REBALANCING & COACHING en mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.
Uw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een
wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.
Ik zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER
De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de
Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.
Uw persoonsgegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer
gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, WordPress, Mailchimp, Cookies, LinkedIn of
Facebook. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen
houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens
Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de
doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw
persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te
bereiken.
Bij MONIQUE VAN KEMENADE REBALANCING & COACHING bewaar ik uw gegevens 7 jaar.

Hoe ik uw gegevens beveilig
Ik vind het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of
onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heb ik
passende beveiligingsmaatregelen genomen

Uw rechten
U heeft het recht om bij mij een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na
ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
Ook kunt u mij verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar
aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere
persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw
persoonsgegevens kunt u sturen naar:
Monique van Kemenade
Elbeplantsoen 5704 KX Helmond
info@moniquevkemenade.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral
aan mij weten. Mocht u er met mij niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een
klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door mij worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op
de website gepubliceerd. Ik raad u daarom aan om deze verklaring geregeld te
raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 08-09-2019.

 

< Terug naar contact pagina